Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat és Tájékoztató

 

 AZ ADATKEZELŐ ADATAI,

Sipák Barbara E.V

székhely:  9021 Győr Aradi Vértanúk útja 21. földszint 

képviseli: Sipák Barbara  

nyilvántartási szám:  52188400

adószám: 68744229-1-28

statisztikai számjel: 68744229-9609-231-08

bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12096736 - 01377728 - 00100008

telefonszám: +36-30-374-56-05

email: zentattoo@zentattooportre.eu

 

 

BEVEZETÉS

Sipák Barbara E.V (9021 Győr Aradi Vértanúk útja 21. földszint.) a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Sipák Barbara E.V. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.zentattooportre.eu címen.

Sipák Barbara E.V. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg, és mi készségesen válaszoljuk kérdéseit.

Sipák Barbara E.V. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Sipák Barbara E.V a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Sipák Barbara E.V. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

- 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

- 2007. évi II. törvény – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);

- 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (újSztv.).

 

2. DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

3. ALAPELVEK  Sipák Barbara E.V ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 2. b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbítható vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adható át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Sipák Barbara E.V.. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk Sipák Barbara E.V részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Sipák Barbara E.V szolgáltatási tevékenységeivel kapcsolatban kitöltött egyéni beleegyező nyilatkozatok.

Az adatkezelés megnevezése:  Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban tett beleegyező nyilatkozatok

Az adatkezelés célja: a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek és Adatkezelő érdekeinek biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)

A tényleges adatkezelés helye: 9021 Győr Aradi Vértanúk útja 21.. a szolgáltatás székhelye
Az adatkezelés automatizáltsága: kézi
Az adatok törlési határideje: a nyilatkozat kitöltésétől számított 5. év elteltével

Az érintettek köre: Adatkezelő szolgáltatásainak bármelyikét igénybe vevők köre.

Sipák Barbara E.V szolgáltatási tevékenységeivel kapcsolatban kitöltött szülői-, gondviselői beleegyező nyilatkozatok.

Sipák Barbara E.V. által nyújtott bármely szolgáltatás időpontfoglalásának tárgyában létrejött megállapodás.

Az adatkezelés időtartama: a Ptk. 324. § (1) bekezdésében foglalt általános elévülési határidőnek megfelelően öt év.

4.1. A ZENTATTOOPORTRE.EU HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI

Az adatkezelés célja: a honlapok látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A szolgáltató automatikusan gyűjt információkat a honlap oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és csupán statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a Szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez.

A szolgáltató a felhasználók azonosítása és weboldalain történő nyomon követéséhez . sütiket használ. A sütik más néven cooki-ke egy kis adatállomány, amelyet a szolgáltató a felhasználó böngésző programjának küld, és amely a Felhasználó számítógépén tárolódik, és ezáltal lehetővé teszi a felhasználó számítógépének azonosítását, az egyes oldalak gyorsabb letöltését, továbbá azt is, hogy a szolgáltató a Szolgáltatásokat részére személyre szabottan nyújtsa.

A böngésző programok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a cookie-t, de a felhasználó olyan beállítást is választhat, amely elutasítja a cookie fogadását, illetve jelzi annak érkezését. Ha a látogató a cookie fogadását visszautasítja, úgy előfordulhat, hogy a szolgáltatások egyes részei nem működnek tökéletesen.

A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a felhasználó látogatásának rögzítése céljából. Az Adatkezelő ezen adatokat elemezve statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a webhely mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Sipák Barbara E.V  a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.

 

4.2. AJÁNDÉKUTALVÁNYOK NYILVÁNTARTÁSA

Az adatkezelés célja: az ajándékutalványokat igénylők egymástól való megkülönböztetése, azonosítása, az ajándékutalványok beváltáskor történő ellenőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a megrendelő és/vagy az utalvány címzettjének neve, az igénybe venni kívánt szolgáltatások, az utalvány értéke, érvényességének és kiállításának ideje.

Az adatkezelés időtartama: az adatok az utalvány felhasználását követően, de legfeljebb az érvényesség idejének lejártakor törlésre kerülnek.

 

4.3. TETOVÁLÁS NAPLÓ NYILVÁNTARTÁSA

Az adatkezelés célja: a tetoválás szolgáltatást igénybe vevők egymástól való megkülönböztetése, , időpontokra történő jelentkezés és az időpontok nyilvántartása.

 

 1. 4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Sipák Barbara E.V a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Sipák Barbara E.V. adatmegőrzési helyei a székhelyén, vagy telephelyén található meg.

Sipák Barbara E.V a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Sipák Barbara E.V az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Sipák Barbara E.V és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

6. AZ ADATFELDOLGOZÓK ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: Google Inc.

Kapcsolat: : 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

Tevékenységek: marketing, remarketing, analitika.

 

Cégnév: Facebook Inc.

Kapcsolat: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

Tevékenységek: marketing, remarketing, analitika

Cégnév:  justhost

Székhely: 10 Corporate Dr #300 Burlington, MA 01803 Egyesült Államok

email: support@justhost.com

 

Sipák Barbara E.V fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad egyedi módon tájékoztatást.

 

7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az Sipák Barbara E.V mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Sipák Barbara E.V költségtérítést állapít meg.

Sipák Barbara E.V a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Sipák Barbara E.V. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Sipák Barbara E.V megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Sipák Barbara E.V a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Sipák Barbara E.V a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Sipák Barbara E.V. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Sipák Barbara E.V az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Sipák Barbara E.V az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Sütik (Cookie) használatának szabályzata

 

1. Cookiek használatának szabályzata

 

A jelen sütik szabályzata a zentattooportre.eu  szolgáltató által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie-ra vonatkozik.


2. Mik azok a cookie-k?

A cookie egy kisméretű fájl, amely betűket és számokat tartalmaz, és egy felhasználó mobilkészüléken (telefon), számítógépén, tableten, vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén tárolható. A cookie egy információcsomag, amelyet az adott webszerver küldi a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookiek nem tartalmaznak vírusokat és kémprogramokat, illetve nem tudnak hozzá férni a felhasználók eszközein lévő merevlemezének adataihoz.


3. Mire használhatóak a cookie-k?

Mikor a felhasználó gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-kat. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ennek köszönhetően könnyedén azonosítja a felhasználót.

4. Milyen cookie-kal lehet találkozni itt?

 

Átmeneti cookie-k:

 

Ezek-azok a cookie-k amik átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, egészen addig ameddig a felhasználó az oldalon tartózkodik. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Az ilyen a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.


Tárolt cookie-k:

Az alábbi a cookie-k, amik minden alkalommal alkalmazásba kerülnek, amikor a felhasználó a weboldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika:

 

Prezentálja, hogy a weboldalra látogató merre járt, milyen szolgáltatásokat nézett meg, és mit csinált. A cookie-k beállításuk és élettartalmaitól függően marad a felhasználó eszközén (gépen). Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics, Facebook Pixel vagy a Youtube. A szolgáltató automatikusan gyűjti az információkat a honlap különböző oldalainak nézetségéről, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének (személyek) szintjén nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és csupán statisztikai célokat szolgálnak. A teljes adatok elemzése segítséget nyújthat a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez és felméréséhez.

A honlapon használ Google Adwords hirdetési célú remarketing cookie-kat. Alkalmazásával célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal felhasználói számára. Az esetben ha a honlapot korábban gmail fiókjukba bejelentkezett állapotban böngészték. Az adatokat személyhez nem kötödnek. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásainak függvényében a Google Adwords végzi. Amennyiben Ön nem szeretne ilyen hirdetéseket látni, azt a következő oldalon tilthatja le:

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=en
https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html

Továbbiakban a harmadik fél által elhelyezett cookie-k -ról

 

A Google Analytics: a zentattooportre.eu website-ján alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél cookie-ait. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával, anonimizált formában (nem beazonosítható a személy, ip cím, pontos helye sem) információkat gyűjt azzal kapcsolatosan, hogy az oldal látogatói hogyan használják a az oldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

A Facebook remarketing pixel: A zentattooportre.eu a weboldalán alkalmazza a Facebook mint harmadik fél cookie-ait. A Facebook cookie-k elérhetővé teszik, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg olyan személyeknek, akik előzőleg felkeresték a zentattooportre.eu honlapját. A cookie-k azt is lehetővé tetszik, hogy korlátozódjanak, a hirdetések megjelenései egyes felhasználók számára, így nem kell újra meg újra ugyanazt a hirdetést látnia. Továbbiakban a hirdetések elemzésében is nagy segítségül szolgál.

Az adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Cégnév: Google Inc.
Kapcsolat: : 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
Tevékenységek: marketing, remarketing, analitika.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Cégnév: Facebook Inc.

Kapcsolat: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Tevékenységek: marketing, remarketing, analitika.
https://www.facebook.com/policies/cookies


Közösségi hálózatok:

A honlap lehetővé teszi, hogy könnyedén hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz úgynevezett közösségi gombokat használatával, ezek lehetővé teszik a látogatóknak, hogy a „tetszik” gomb megnyomásával kifejezhesse az oldalról alkotott véleményét, vagy üzenetet küldhessen és megoszthassa a Zen Tattoo & Art Stúdió Facebook profilját.

 

Ezek olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Youtube, Facebook, Twitter, Linked, Google+, Pinterest, Insagram, Trumblr. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

 

Ha szeretne bővebb tájékoztatást kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait.

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

http://www.allaboutcookies.org/

 

 

Média cookie-k:

 

A média cookiek alkalmazásával képes a látogat például videókat megtekinteni az weboldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookiek nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

5. Hogyan történik a Cookie-k kezelése?

Más-más módokon, de a felhasználóknak lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Többnyire megállapítható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

 

Minden cookie elfogadása

Minden cookie elutasítása

Minden egyes cookie használatról értesítés kérése
A cookie-k beállításaival kapcsolatban ajánlott körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak.

Chrome, Internet Explorer, Firefox

 

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben eszerint jár el, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

 

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

6.   A cookie-k törlése

 

A honlap eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a cookie-k elhelyezését a felhasználok eszközeire. Ezen beállítások azonban megváltoztathatóak úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A cookie-k kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését.

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=hu_HU
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=hu-US&redirectslug=Cookies
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

Google Analytics Cookie-k:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Impresszum

 

A szolgáltató adatai

A zentattooportre.eu internet címen elérhető Zen Tattoo & Art Stúdió honlap üzemeltetője és szolgáltatás nyújtója  Sipák Barbara E.V , az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) 4. §-ában előírt adatait az alábbiakban teszi közzé:

Sipák Barbara E.V
székhely:  9021 Győr Aradi Vértanúk útja 21. földszint
képviseli: Sipák Barbara
nyilvántartási szám:  52188400
adószám: 68744229-1-28
statisztikai számjel: 68744229-9609-231-08
bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12096736 - 01377728 - 00100008
Elérhetőség:
levelezési cím: Magyarország 9021 Győr Aradi Vértanúk útja 21.
e-mail: zentattoo@zentattoopotre.eu
telefonos ügyfélszolgálat: +36-30-374-6505

Tárhelyszolgáltató:

cégnév:  justhost

székhely: 10 Corporate Dr #300 Burlington, MA 01803 Egyesült Államok

email: support@justhost.com